Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů města Letovice byl založen v roce 1870 a za ta dlouhá léta, co se rozvíjel, se v něm vystřídalo několik generací a přestože se potýkal se spoustou problémů, vždy to byl dobrý kolektiv. Snad je to právě ta dobrovolnost, která nás spojuje při pomoci našim spoluobčanům v nouzi, nedbajíc denní doby, volna či svátků. S tímto ideálem zřejmě zakládali sbor i naši předkové. Svědčí o tom i nápis na historickém džbánu od Mořice Biacha Sílu a statečnost za bližního bezpečnost.

foto: Historický džbán
Historický džbán

Z historie Sboru dobrovolných hasičů Letovice

Oheň, nenahraditelný služebník lidstva se často stává jeho mocným nepřítelem. Těžké, až téměř nemožné bylo uhašení požáru dřevěných stavení tehdejšími hasícími prostředky. I v Letovicích byl až do roku 1834 požár hašen strháváním střech a uléváním. V tomto roce však obec koupila první dřevěnou stříkačku, která stála v blízkosti požáru a voda se do ní musela donášet. Roku 1865 zakoupil Kontribučenský fond stříkačku lepší konstrukce, ale i do ní se voda donášela. Hasící nářadí, jemuž se říkalo ohnivé náčiní bylo uloženo v kůlně a ohradě staré radnice.

Po velkém ohni v Jevíčku, kde shořelo 69 domů bylo přistoupeno v roce 1870 k založení řádného hasičského sboru. O založení se nejvíce zasloužili kupec a hostinský Josef Wunder a rolník František Závada, kteří pro svou ušlechtilou myšlenku získali dalších 12 občanů z Letovic. Byli to A.Jarůšek, L.Viška, E Pšikal, A.Pěta, F.Kavan, J.Tauner, P.Širůček, J.Biegner, J.Pelíšek, N.Hloušek, J.Milím a N.Kostlán. Při výcviku, se kterým vypomáhal instruktor Vrbický dojíždějící z Jevíčka, se používalo německých povelů. Nově jmenovaný učitel Josef Hamal však tyto povely přeložil a od počátku se v Letovickém sboru velelo česky. Pozdější zápisy zdůrazňují, že náš sbor byl první s českým velením na Moravě. V roce 1873 byla zakoupena nová sací stříkačka a drobná výstroj Občanskou záložnou v Letovicích za 600 zlatých.

foto: Zakladatelé sboru
Zakladatelé sboru

Mořic Biach a Vilém Milím založili v roce 1882 knihu protokolů, kde se zapisovalo celé dění ve sboru, ze kterého se dovídáme, že v roce 1884 byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka za 1000 zlatých. Byla založena sborová kapela.V roce 1887 se konal sjezd hasičské župy boskovické.

V roce 1897 byly vydány nové stanovy. Třicetileté výročí oslavil sbor župním sjezdem, kterého se zúčastnili poslanec dr. Šílený a zemský rada Ševčík.. O rok později zakoupil sbor novou dvouproudovou stříkačku sací z obou stran za 1600 zlatých, na níž byla polovina vypůjčena z občanské záložny.

Další župní sjezd byl uspořádán k 40. výročí trvání sboru. Od roku 1914 do konce roku 1916 bylo povoláno do zbraně 36 činných a 11 přispívajících bratří. V této době nastoupil Janko Plevač, který posílil sbor sokolským dorostem.

50 let svého trvání již sbor oslavil ve svobodné vlasti. V roce 1921 byla zakoupena nová parní stříkačka, se kterou byl v roce 1923 hašen požár továrny Cosmanos, jenž byl asi největším požárem v dějinách sboru. Celých 24 hodin bojovalo12 sborů s ničivým ohněm, který způsobil škodu za 8 mil. Kč. V roce 1924 byla zakoupena první automobilová stříkačka Ford, později vyměněná za silnější zn. Škoda, která se osvědčila při velkém požáru lihovaru v roce 1931.

foto: Členové sboru
Členové sboru při 50. výročí založení
foto: Hasičská zbrojnice v roce 1925
Hasičská zbrojnice v roce 1925
foto: Automobilová stříkačka Ford
Automobilová stříkačka Ford
foto: Automobilová stříkačka Škoda
Automobilová stříkačka Škoda

Významnou kulturní událostí sboru bylo provedení divadelní hry Jan Výrava a to v letech 1934 – 1935 , která byla 5 krát hrána na Andělce. Dne 23.11. 1936 sbor účinně zasahoval při železničním neštěstí u letovického nádraží. V době okupace byla činnost zaměřena hlavně na zdokonalování výcviku a hledání nových forem hašení. Tak se přišlo na významnou věc a to dodávání vody ze stroje do stroje což umožňovalo dopravu vody do kopce i na velkou vzdálenost.

foto: Členové sboru v roce 1940
Členové sboru v roce 1940

Nepříjemnou noc zažili členové sboru dne 21.9. 1941 při výbuchu v zrcadlovém sále na Koupališti, kde byla ubytována německá mládež.V roce 1942 byl podle nařízení předán veškerý inventář sboru do majetku obce. Od roku 1943 přestal sbor svolávat výborové schůze, neboť musely být předem hlášeny.

Po skončení války dne 26.8.1945 byla uspořádána na oslavu vítězství a 75.výročí založení sboru velká slavnost.

V roce 1946 byla z vraku postavena u firmy Chábek automobilová stříkačka Steyer a v roce 1947 dopravní vůz Mercedes. Po vysvěcení a slavnostním předání vozidel se konala oslava, kde byla poprvé zacvičena Letovická hasičská prostná a večer při zábavě předvedena světelná vodní fontána.

foto: Automobilová stříkačka Steyer
Automobilová stříkačka Steyer
foto: Dopravní vůz Mercedes
Dopravní vůz Mercedes
foto: Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice v 50. letech

V roce 1950 se konaly oslavy 80.výročí založení sboru a uskutečnily se na Koupališti a sokolském cvičišti. V bohatém programu vystoupila krojovaná skupina z Velkých Pavlovic. V dalších letech oddalováním slibu výstavby hasičské zbrojnice klesala i činnost našeho sboru. V padesátých letech bylo také založeno družstvo žen, které se však brzy rozpadlo, neboť většina členek se provdala.

V roce 1958 byla sboru předána cisternová automobilová stříkačka Praga, která byla velkým přínosem. Rok 1959 přinesl našemu sboru velký úspěch, neboť družstvo mužů se v soutěži požárních družstev probojovalo až do celostátního kola, které se uskutečnilo v Bratislavě.

foto: Praga 1
foto: Praga 2
Cisternová automobilová stříkačka Praga
foto: Celostátní soutěž v Batislavě
Celostátní soutěž v Bratislavě (1958)
foto: Tání ledu na Křetínce
Tání ledu na Křetínce

Oslavy 90. výročí založení se uskutečnily i navzdory špatnému počasí a ukázky hašení v různých dobách a námětové cvičení se přítomným líbily.

Jak se naděje na výstavbu zbrojnice zvětšovala, tak rostla i aktivita našich členů. V létech 1959 – 1962 bylo odpracováno 9000 hodin převážně na úpravě staveniště. Teprve však v roce 1967 se náš sbor dočkal položení základního kamene ke stavbě tolik potřebné hasičské zbrojnice.

foto: Výstavba zbrojnice
Výstavba zbrojnice

Po dokončení výstavby v roce 1969 zůstalo ještě mnoho práce na dostavění kotelny, vybavení zbrojnice a úpravě okolí. Zbrojnice byla postavena nákladem 1 050 000,- Kč. Náš sbor provedl práce za 65 000,- Kč a přispěl na postavení kotelny částkou 35 000,- Kč. V roce 1969 jsme dostali novou cisternu Škoda 706 RTH ( CAS – 25 ),přenosnou stříkačku ( PS 12 ) a výsuvný žebřík ( DZ 12 ).

Oslavy 100. výročí a slavnostní otevření nové zbrojnice bylo velkolepé. Dne 26.6. se uskutečnila slavnostní schůze s pohledem do historie sboru. V neděli 12.7. byl slavnostní budíček, koncert dechové hudby, výstava z historie sboru, soutěž požárních družstev, historický průvod městem, slavnostní předání zbrojnice a čestného praporu ÚV SPO a ukázky hašení požárů od dávných dob po současnost.

V dalších letech jsme se věnovali mimo výcviku také budování areálu za požární zbrojnicí, který slouží k výcviku a společenskému vyžití našich členů i letovické veřejnosti. Byly zhotoveny stoly, lavice, elektrické osvětlení, taneční parket, sociální zařízení a dřevěný srub. Na těchto akcích členové odpracovali více jak 20 000 hodin a na materiál bylo vynaloženo 180 000,- Kč z pokladny sboru.

V roce 1975 nám byl předán nový dopravní vůz Avie ( A 31 ) a v roce 1978 člun, určený k záchranným pracím na přehradě Křetínka.

foto: CAS Škoda 706 RTH a DA Avie 31 (1975)
CAS Škoda 706 RTH a DA Avie 31 (1975)
foto: Hasičská zbrojnice 1971
Hasičská zbrojnice 1971
foto: Velitelský den
Velitelský den (1972)
foto: Historické vinobraní
Historické vinobraní (1972)
foto: Kácení máje
Kácení máje
foto: Vystouení Fr.Kocouka
Vystoupení siláka Fr.Kocourka

V roce 1980 pořádáme oslavy 110. výročí založení sboru, které proběhly ve dnech 14. – 16. 6. Byla uspořádána velká výstava z historie sboru, proběhla soutěž požárních družstev a na náměstí námětové cvičení. V areálu zbrojnice pak zástupce ÚV SPO předal našemu sboru stuhu k čestnému praporu a oslavy byly zakončeny barevnou vodní fontánou.

foto: Členové sboru
Členové sboru při 110. výročí založení

V roce 1981 byl v areálu přistavěn druhý srub s grilem. V roce 1984 jsme obdrželi čestné uznání ministerstva vnitra ČSR jako ocenění naší práce. Ve stejném roce vyhráli starší žáci okresní kolo hry Plamen a reprezentovali náš sbor v krajském kole, kde obsadili 8. místo. Stejného úspěchu dosáhlo i družstvo dorostu, které v krajském kole obsadilo 9.místo.

Ke 115. výročí založení sboru byla uskutečněna dne 21.6. 1985 slavnostní schůze, na které byly předány čestná uznání a medaile našim členům. V průběhu roku jsme zajišťovali v některých částech města pomoc při odstraňování škod po průtržích mračen.

Přichází rok 1986 a s ním i oslavy 50.výročí povýšení Letovic na město, do nichž je zapojen i náš sbor. Družstvo dorostu se v okresním kole soutěže umístnilo na 1. místě a v krajském kole na 8. místě.

V roce 1987 se připravuje vybudování silnice I/43 a tak dochází k bourání některých domů, včetně lihovaru na kterém se podílel i náš sbor likvidací železného šrotu. V době od 15. – 18. 6. došlo k velkým dešťům a tím i zatopení některých objektů. Na likvidaci následků se podíleli členové sboru a odpracovali 670 hodin.

Zmenšením areálu hasičské zbrojnice z důvodu výstavby nové silnice pokračuje naše činnost v roce 1988. Dochází k posunutí plotu, vykácení stromů a celkové úpravy. Svépomocí instalujeme sirénu na věž zbrojnice.

Počátkem roku 1989 obdržel sbor od OI Blansko nový dopravní vůz DVS 12 Avia 31. Za výchovu mladé generace jsme obdrželi Čestné uznání MěNV a ONV. Družstvo dorostu zvítězilo v okresním kole soutěže a v krajském se umístnilo na 11.místě. Dne 10.5. po velkých deštích a 5.6. po krupobití odstraňujeme následky škod a čerpáme vodu ze zaplavených objektů. Konec roku po listopadové sametové revoluci nám nepřinesl žádnou změnu v naší činnosti, neboť naším úkolem je pomáhat a chránit majetek a životy bez rozdílu politické a náboženské příslušnosti.

A již tu máme rok 1990, rok 120. výročí založení našeho sboru. Kromě stálých akcí a běžných povinností byla celá činnost zaměřena na přípravu oslav.Došlo k vymalování zbrojnice, úpravě srubu a areálu, nastříkání cisterny CAS 25, na věž zbrojnice byla svépomocí nainstalována siréna a další. V červenci se uskutečnila slavnostní členská schůze a ve dnech 25. a 26.8. se konaly hlavní oslavy. V garáži jsme připravili výstavu z historie sboru a před zbrojnicí dřívější i současné techniky. Na náměstí bylo provedeno námětové cvičení a po jeho ukončení a nástupu jednotek se průvod odebral do areálu zbrojnice. Zde oslavy pokračovaly ukázkami hašení historickou technikou a byly zakončeny taneční zábavou. V roce 1990 sbor zasahoval při 17 požárech a 1 technickém zásahu.

foto: Členové sboru
Členové sboru při 120. výročí založení

V roce 1991 jsme mimo tradičních akcí vylepšili výtah na hadice ve věži, došlo k rozdělení zásahové jednotky do družstev, dokončili nátěr srubu, opravili udírnu a vysázeli stromky u plotu areálu. Bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo ( PLOVČER 800 ), které se osvědčilo při čerpání vody ze studní a zaplavených objektů. Z kulturních akcí pro členy sboru se uskutečnil večírek v podniku Arana, zájezd na výstavu Pyrotherm v Brně a druhý do Kutné Hory, Chrudimi a okolí.V tomto roce jsme vyjeli ke 3 požárům a 4 technickým zásahům.

Naše činnost začátkem roku 1992 se zaměřila na zkvalitnění výcviku a tak se poprvé účastníme zdolávání překážek s dýchacím přístrojem Saturn na polygonu v Dubňanech. Dále bylo opraveno vozidlo ARO, které mělo sloužit jako záchranný a vyprošťovací vůz a mladí bratři renovovali starou dvoukolovou stříkačku. Družstvo dorostu vyhrálo okresní kolo soutěže a reprezentovali nás v krajském kole. Během roku měl sbor 21 zásahů u požárů a 5 technických zásahů.

Rok 1993 jsme začali ve sportovním duchu, neboť kromě pravidelných sportovních akcí v tělocvičně ZŠ Komenského se poprvé účastníme lyžařského zájezdu do Jeseníků (Ostružná ). Během roku se opět zaměřujeme na pravidelný výcvik a pořádáme každoroční akce. Ve dnech 3.a 5. 5. pomáháme při odstraňování škod po průtrži mračen a krupobití. V letním období se pak zaměřujeme na vodní výcvik s použitím člunu a dopravu vody po hladině přehrady Křetínka. V měsíci září pak zasahujeme při odstraňování bahna a čerpání vody po velké bouři a účastníme se zájezdu na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. V měsíci říjnu pak vyměňujeme dřevěná vrata u garáží za plechová. Celkem jsme vyjeli k 13 požárům a 9 technickým zásahům.

Začátkem roku 1994 dne 29.1. jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým jednatelem našeho sboru br. Braunem. 19.2., po dlouhých letech, navazujeme na tradici a pořádáme hasičský ples v kulturním domě. V průběhu roku pak mimo pravidelných akcí opravujeme stěnu na pódiu, na kterou nám p. Dvořák namaloval letovský zámek a znak našeho sboru. Dále byla provedena generální oprava žebříku DZ 12, nátěry lavic a stolů a pravidelná údržba areálu zbrojnice.V měsíci září se uskutečnil zájezd do Kopřivnice, Nošovic ( pivovar Radegast ) a Polska. Sbor zasahoval u 13 požárů a 2 technických zásahů.

Rok 1995 byl ve znamení 125. výročí založení našeho sboru. Při této příležitosti byl u firmy Velebný Ústí nad Orlicí zhotoven první hasičský prapor. Tento byl 7.5. posvěcen v kostele sv. Prokopa při mši za zemřelé členy našeho sboru. Této akce se zúčastnili i členové okolních hasičských sborů a široká veřejnost. Na slavnostní schůzi v měsíci červnu, byla zasloužilým členům předána čestná uznání a vyznamenání. Samotné oslavy se uskutečnily dne 9.7. na Masarykově náměstí, kde se konalo námětové cvičení za účasti okolních dobrovolných i hasičských záchranných sborů. Po jeho skončení pokračovali oslavy v areálu zbrojnice, kde probíhaly ukázky hašení historickou technikou a výstavou z historie našeho sboru. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou. V září se uskutečnil zájezd pro členy do Rakouska spojený s exkurzí u firmy Rosenbauer, která vyrábí hasičská vozidla a čerpadla. Ve stejném měsíci započaly výkopové práce na plynofikaci zbrojnice, která byla v říjnu dokončena. V listopadu se uskutečnily zkoušky na hasiče III. stupně. Družstvo dorostu obsadilo v okresním kole v Ráječku 2. místo. V tomto roce sbor zasahoval u 11 požárů a 12 technických zásahů.

foto: Tablo
Tablo k 125. výročí založení
foto: Prapor 1. strana
foto: Prapor 2. strana
Hasičský prapor

Svěcení hasičského praporu

foto:
foto:
foto:
foto:

V roce 1996 oslavujeme 60.výročí povýšení Letovic na město. Proto i náš sbor se zapojil do příprav oslav a mimo jiné opravil vodní fontánu. Tato pak byla předvedena spolu s ohňostrojem v měsíci srpnu u hasičské zbrojnice při vyvrcholení oslav. O tom, že provedení fontány mělo úroveň, svědčí i zájem o její natočení televizí Nova, které se uskutečnilo pod přehradou. V měsíci červnu jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým členem br. Pavlíkem. Během roku pak pořádáme pravidelné každoroční akce. Mladí hasiči se zúčastnili letního tábora ve Svojanově, který pořádal SDH Velké Opatovice. V září pořádáme pro naše členy zájezd do Vysokých Tater a v říjnu provádíme nátěry lavic, stolů a střechy u srubu. Sbor zasahoval u 13 požárů a 22 technických zásahů.

Začátkem roku 1997 byla zásahová jednotka vybavena radiostanicemi Motorola GP 300 a GM 300, které byly velkým přínosem. Výcvikem a pravidelnými každoročními akcemi dle plánu, pak pokračovala naše činnost. Po mnoha dlouhých letech se však pro nepříznivé počasí nekonala předpouťová zábava. V té době však nikdo netušil, že místo pouťového veselí budeme bojovat se záplavami, které neměly pamětníka. První zásah našeho sboru byl 7.7. v 17 hod a od té doby pracoval se 45 členy nepřetržitě až do 9.7. Zaplaveno bylo celé náměstí,ul. Tyršova, Čapkova a Nové město. Neprůjezdná byla hlavní silnice u obce Skrchov ( Borová ) a zaplaveny zahrady a sklepy na ul.Pražská. Členové sboru zpevňovali břehy pytli s pískem,odstraňovali nánosy u mostů, pomáhali s vynášením zařízení a nábytku spoluobčanům i se zabezpečením zboží v prodejnách. Nepřetržitě byla čerpána voda v některých kotelnách. Na pomoc byli povoláni hasiči z Kladorub, Zábludova, Jasinova, Tylexu, V.Opatovic, has.záchr.sbor Boskovice a příslušníci armády. Po skončení záplav náš sbor ještě mnoho dní zasahoval při čerpání sklepů, studní a odstraňování následků škod. Celkem bylo během záplav 117 výjezdů a bylo odpracováno 2057 hod.

V měsíci září se uskutečnil zájezd pro členy do oblasti Hřenska. Dne 2.10. jsme se naposledy rozloučili s nejstarším členem br. Krejčím J., který dříve zastával funkci starosty. V měsíci říjnu byly zahájeny práce na vybudování kuchyňky z bývalé uhelny. Ta byla dokončena v měsíci prosinci. Sbor zasahoval mimo záplav u 22 technických zásahů a 16 požárů.

foto: Zaplavy 1
foto: Zaplavy 2
Záplavy 1997

V roce 1998 pořádáme pravidelné akce a připravujeme se na zkoušky hasič II. a III. stupně. Bylo provedeno obložení kuchyňky a dokončen sklad. V červnu se účastníme oslav 120. výročí založení SDH Tylex. Družstvo mužů se účastní soutěží započítávaných do okresní ligy a v soutěži o pohár ředitele Tylexu Letovice obsadilo 1. místo. V okresním kole se umístnilo na 3. místě. Družstvo mužů nad 35 let se poprvé účastní soutěže v požárním útoku a pivní štafetě v Olešnici ( 2. místo ) a Roseči ( 1. místo ). V tomto roce byla svépomocí provedena generální oprava motoru u CAS 25. Byl uspořádán zájezd na Šumavu spojený se sjezdem řeky Vltavy na raftech. Sbor zasahoval u 9 požárů a 7 technických zásahů.

Rok 1999 zahajujeme stejně jako všechny předešlé výcvikem, školeními a pořádáním několika námětových cvičení. Dne 10.2. vypuknul požár v prodejně zeleniny na Mas.náměstí, který byl jedním z mála v centru města. Připravujeme areál zbrojnice na pravidelné akce, vyměňujeme krytinu nad srubem a za nim klademe panely a zhotovujeme přístřešek. Družstvo mužů se účastní okresní ligy a vyhrává okrskovou soutěž. Družstvo mužů nad 35 let soutěže v Olešnici ( 3. místo ) a Sulíkově ( 2. místo ) a vyhrává soutěž o pohár ředitele Tylexu Letovice. Mladí hasiči obsadili na soutěži v Olešnici 2. místo ( starší ) a 4. místo ( mladší ). Někteří členové se zúčastnili jako dozor při autokrosových závodech ve Vranově u Brna. Uspořádali jsme zájezd na Slovensko ( Vrátná dolina, Sulovské skály a okolí ). Na přelomu roku 1999 - 2000 provedli členové sboru slavnostní ohňostroj z hradeb letovského zámku.Výjezdů k požárům bylo 11 a technických zásahů 6.

foto: Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice v roce 1999

Nové tisíciletí a rok 2000 bylo pro nás dvojnásob významné neboť jsme oslavovali 130.výročí založení sboru a dne 6.11. nám byly slavnostně předána do užívání nová cisterna CAS 24 Tatra 815. V měsici březnu byly vymalovány veškeré prostory zbrojnice včetně garáží a věže. Provedli jsme zalikování při svatbách našich členů a to Prudkého M. a Kalase M. K našemu výročí byly vyhotoveny repliky historických uniforem,vydány brožury a zhotoveny přívěšky ke klíčům. Dne 8.7. proběhlo společné focení před hasičskou zbrojnicí a poté jsme se přesunuli do restaurace Na Koupališti kde proběhla slavnostní členská schůze. Většina členů sboru byla za svou práci oceněna vyznamenáním. V rámci oslav byla připravena výstava historické i současné techniky a to v klubovně, garáži i před zbrojnicí. Oslavy byly plánovány na 16.7. ale již od samého rána hustě pršelo a tak se nakonec konalo pouze námětové cvičení na Mas. náměstí. Následující neděli jsme pořádali soutěž mužů nad 35 let a tak jsme alespoň trochu oslavili naše výročí. Byly provedeny ukázky hašení historickou technikou a fernetem byl slavnostně pokřtěn náš nový džbán zhotovený na počest nového tisíciletí. Dne 3.9. jsme pořádali soutěž o pohár starosty započítávanou do okresní ligy. Na podzim byly provedeny nátěry lavic a stolů. Při mikulášské nadílce kterou každoročně pořádáme se Mikuláš předvedl v novém obleku který nám zhotovila firma Kříž. Soutěžní družstvo se zúčastnilo 9 soutěží v okresní lize a obsadilo za rok 2000 celkově 7. místo. Významným úspěchem byl postup do krajského kola v požárním sportu. Družstvo nad 35 let se účastnilo 4 soutěží a obsadili třikrát první místo a jednou třetí. V roce 2000 zemřeli 17.3. br. Nečas Karel , 16.4. br. Pleska Alois a 20.6. br. Burkoň Ilja. Sbor zasahoval u 8 požárů a 12 technických zásahů.

foto: Tablo
Tablo k 130. výročí založení
foto: Členové sboru
Členové sboru při 130. výročí založení

V roce 2001 jsme se věnovali převážně výcviku s novou CAS 24 ( první řidič který s ní jel k zásahu byl Pala L. - stálo ho to láhev fernetu). Mimo pravidelných akcí bylo pro nás trochu smutnou událostí dne 1.4. loučení se starou cisternou CAS 25 Škoda 706 RTH která našemu sboru sloužila 32 let. Byla prodána do obce Dědová okr. Chrudim. Někdo více či méně se pak podílí na pravidelných kulturních společenských a sportovních akcích které uskutečňujeme pro členy sboru i pro naše spoluobčany. 12.8. se vydáváme na vodácký zájezd na řeku Lužnici. V rámci festivalu 3+1 pomáháme s organizací a provádíme v nočních hodinách vodní fontánu, která byla umístněna nad bazénem. V měsíci září pak pořádáme zájezd na Slovensko a to do Piešťan, hrad Červený Kameň a další. Na podzim jsme provedli urovnání areálu před srubem a zasetí trávy. Byl také rozšířen chodník ke srubu. Soutěžní družstvo se umístnilo na 2.místě v okrskovém kole a v rámci okresní ligy obsadilo 18. místo. Zúčastnilo se krajského kola soutěže v pož.sportu a skončilo na 10. místě. Družstvu nad 35 let se také moc nedařilo neboť obsadili jedno první a jedno druhé místo. V roce 2001 zemřel 28.9. br. Kopecký Miroslav a 31.10. br Šejnoha Josef. Sbor zasahoval u 5 požárů a 6 technických zásahů.

foto: Poslední snímek s CAS 25
Poslední snímek s CAS 25 Škoda 706

V roce 2002 nám bylo nainstalováno dálkové spouštění sirény a s tím odpadly problémy s vyhlašováním poplachu. Dochází také k doplnění vybavení naší CAS 24 a byla zřízena pevná radiostanice na zbrojnici. Do výbavy nám bylo zakoupeno nové plovoucí čerpadlo Kavasaki. Tento typ čerpadla se nám osvědčil hlavně při povodních. 16. 8. se vydává 10 členů s technikou CAS 24 a Avie 31 do Roztok u Prahy na pomoc při likvidaci následků povodní. Opět se podílíme na pravidelných akcích které sbor každoročně pořádá a mimo to se účastníme zalikování br.Luboše Paly, který měl svatbu ve Svitavách a br L.Malého a Jarky Konůpkové kteří měli svatbu v Letovicích. Podnikly jsme zájezd do Mahenova divadla na hru Sen noci svatojánské. Brigádnickou činnost jsme věnovali hlavně nátěru srubu a výkopu nové elektrické přípojky. Byla opět provedena fontána na festivalu 3+1 na Koupališti. Jelikož nebyl uskutečněn žádný zájezd byl pro členy uspořádán večírek v restauraci Na Koupališti. Soutěžní družstvo obsadilo v 1.místo v okrskovém kole a 3.místo v okrese. Družstvo nad 35 let 1.místo v Rozseči a 1.místo v Letovicích. Sbor zasahoval u 10 požárů a 16 technických zásahů.

foto: Roztoky
Deset členů kteří pomáhali v Roztokách

V roce 2003 jsme zakoupili pro zásahovou jednotku z vlastních prostředků raft. Byl uskutečněn zájezd do Mahenova divadla (Lucerna). Opravili jsme chodník před zbrojnicí, okolo parketu a byla provedena oprava elektroinstalace ve srubu. Předvedli jsme vodní fontánu v Lysicích a při festivalu 3+1 na Koupališti. V měsíci srpnu byl uskutečněn třídenní vodácký zájezd na Vltavu. Na Silvestra jsme pořádali půlnoční ohňostroj. Soutěžní družstvo obsadilo 1.místo v okrskové soutěži a 3.místo v okresním kole v Blansku. Na soutěži v Kladrubech obsadili 2.místo. Družstvo nad 35 let bylo 2. v Letovicích, 3. v Olešnici a 2. v Rozseči. Sbor zasahoval u 10 požárů a 8 technických zásahů.

Za rok 2004 nám do výzbroje přibylo nové kalové čerpadlo, přiměšovací tubus Rambo Mix 02 a nové masky k dýchacím přístrojům. Dobrou novinkou pro nás bylo zasílání SMS zpráv o výjezdu pro zásahovou jednotku. ‚Účastníme se zájezdu do Mahenova divadla na představení Mnoho povyků pro nic. Byla provedena oprava a přestavba sociálního zařízení a umývárny ve zbrojnici. V tomto roce jsme zalikovali dva naše členy kteří měli svatbu a to v červnu Leinvebera M. a v srpnu Bohatce P. Byl uskutečněn zájezd po trase Hradec Králové ( akvárium), Bozkovské jeskyně, Mladá Boleslav, Roztoky u Prahy, Karlštejn. Na podzim jsme doplnili zásoby tvrdého dřeva do srubu. Soutěžní družstvo obsadilo v okrskové soutěži 1.místo a v okresním kole skončili na 5.místě. Družstvo nad 35 let bylo v Olešnici i v Letovicích na 1.místě. Dne 12.3. zemřel br Reinvald E. Sbor vyjížděl k 10 požárům a 3 technickým zásahům.

V roce 2005 oslavujeme 135.výročí založení sboru. Zásahová jednotka byla podle nových kritérií přeřazena z JPO II do JPO III. Uskutečnili jsme zájezd do divadla v Brně ( Taková ženská na krku). V dubnu byla provedena montáž skládacích lavic. 11.6. proběhla v restauraci Na Koupališti slavnostní schůze k 135. výročí založení sboru. Většina aktivních členů obdržela vyznamenání. Oslavy proběhly dne 26.6. na Masarykově nám. kde bylo námětové cvičení a v areálu pokračovali ukázkami hašení historickou technikou. Opět nás ale zradilo počasí a zapršelo. V srpnu jsme opět uskutečnili vodácký zájezd na Vltavu. Na podzim byla provedena oprava velké lednice ve srubu včetně nátěrů. Po dlouhých letech byl konečně vyřešen problém s pozemkem našeho areálu a vlastníkem se stalo město Letovice Soutěžní družstvo obsadilo 1.místo na okrskové soutěži a na okresním kole v Bořitově skončili na 8.místě. Na soutěži v Kladorubech obsadili 4.místo. Družstvo nad 35 let bylo 2. v Olešnici, 3. v Rozseči a 1. v Letovicích. Dne 17.1. zemřel br. Jaroslav Dufek. Sbor vyjížděl k 13 požárům a 10 technickým zásahům.

foto: Ukázka
Ukázka hašení historickou technikou

V roce 2006 bylo zakoupeno do výstroje zásahové jednotky 9 ks ochranných přileb Galet a 4 páry brodících kalhot. Byl uskutečněn zájezd do Janáčkova divadla (Aida). V dubnu jsme zahájili opravu střechy nad pódiem a přístřeškem u garáží. Byli provedeny nové nátěry a položena nová krytina. Současně byly natřeny sloupy od lamp. Opět jsme předvedli vodní fontánu na festivalu 3+1. Jeli jsme na zájezd na trase Doudleby, Rychnov nad Kněžnou, Adršpach, Třebechovice a Litický hrad. Na podzim byla provedena nová kanalizace za zbrojnicí. Soutěžní družstvo osadilo 1.místo v okrskovém kole a 2.místo v okresním kole (byla hodnocena pouze štafeta a běh na 100m). Postoupili tak do krajského kola v Břeclavi a skončili na 6.místě. Na soutěži v Jasinově byli 3. a v Kladorubech 4. Družstvo nad 35 let obsadilo v Olešnici 3. místo, Rozseči 1.místo a v Letovicích 1. místo. Sbor zasahoval u 9 požárů a 12 technických zásahů.

foto: 1. kolo PS
I. kolo v požárním sportu - Míchov

V roce 2007 nám do výzbroje zásahové jednotky nepřibylo nic nového. Bylo ale vyvoláno jednání o zakoupení nového dopravního vozidla. V tomto roce byl zakoupen nový počítač a konečně máme emailovou adresu sdhletovice@seznam.cz . Po dlouhých letech byl konečně zapsán srub do majetku sboru. Provedli jsme zalikování na svatbě našich členů G.Palové a J. Sedláka. Bylo vyhotoveno 30 nových vycházkových obleků od firmy Otavan Třeboň a čepice od Tonaku Nový Jičín. Celková hodnota 75 tisíc. Byla uskutečněna vodní fontána při výročí SDH Drnovice. Opět pořádáme vodácký zájezd ne řeku Vltavu. Poprvé zajišťujeme požární dozor a prodej na tankové bitvě která byla u letiště v Letovicích. Tradičně pomáháme při festivalu 3+1 a poprvé zajišťujeme také prodej. Na podzim pak likvidujeme starý plot včetně soch a budujeme nový. Soutěžní družstvo obsadilo 2.místo v okrskové soutěži a v okresním kole skončili na 6.místě. Družstvo nad 35 let bylo 1. v Rozseči, 2. v Petrově a 1.v Letovicích. Dorost se zúčastnil okresního kola jednotlivců v Černovicích a Musil M. obsadil 1.místo. V krajském kole které se konalo v Přísnoticích byl na 3.místě. Za zmínku také stojí sportovní úspěchy našeho člena Roháče M., který reprezentuje družstvo Moravskoslezského kraje HZS a stali se místry ČR v pož.útoku a vicemistry ve štafetách. V poháru Velkopopovického kozla v běhu na 100m obsadil celkově 3.místo. Sbor zasahoval u 10 požárů a 8 technických zásahů.

foto: Rafty -Vyšší Brod
Rafty - Vyšší Brod
foto: Rafty - společná plavba
Rafty - společná plavba
foto: Tanková bitva
Tanková bitva
foto: Zalikování při svatbě J.Sedláka a G.Palové
Zalikování při svatbě J.Sedláka a G.Palové
foto: Soutěž nad 35 let(Družstvo Let.I.)
Družstvo LetoviceI.(soutěž nad 35 let

Rok 2008 obohatil naši výzbroj o rozbrušovačku, ochranné pracovní obleky a obuv. Koncem roku pak díky MěÚ a hlavně starostovy p. Procházkovi dostáváme nové dopravní vozidlo Iveco DA 10 1Z. Poděkování si zaslouží také firmy za sponzorské dary a to především Generali pojišťovna 100 tisíc, Letoplast 200 tisíc, Telurie 100 tisíc, Tylex 80 tisíc. Na jaře bylo provedeno pokácení bříz u parketu a jejich rozštípání a uskladnění dřeva. Bylo vyhotoveno dalších 30 vycházkových obleků,od již zmíněných firem, a byly k nim zakoupeny rozety, proužky a odznaky. Staré vycházkové obleky jsme rozprodali okolním sborům za cenu 200,- Kč za kus. Zúčastnili jsme v Předměstí u Svojanova pokusu o rekord v dálkové dopravě vody pomocí vahadlových stříkaček.Do kuchyňky byla zakoupena pračka na praní výstroje zásahové jednotky. Účastníme se zájezdu do divadla v Brně na představení Cikáni jdou do nebe. Pro soutěžní družstvo bylo vyhotoveno 11 ks dresů firmou DD sport. Uspořádali jsme třídenní zájezd pro členy na trase hrad Orlík, zámek Kozel, Bečov nad Teplou,Mariánské lázně, Písek a Hluboká. Nocleh byl v Dobříví.Na podzim pak provádíme terénní úpravy a zasetí trávy podél plotu a zahájili jsme generální opravu lavic a stolů. Byly odstraněny staré desky, provedeno otrýskání a nátěry kovových konstrukcí. Byla také provedena výměna oken za plastová a to u bytů, klubovny,skladu a kanceláře. Pro Mikuláše byly zakoupeny nové vousy. V zimním období začal br. Bohatec P. natírat herbolem nové desky na lavice a stoly. Soutěžní družstvo obsadilo 2.místo v okrsku a 5.místo v okresním kole ( 2.místo ve štafetách). Tři členi ( Musil M., Dokoupil M. a Leinveber T.) se účastnili krajského kola za Velké Opatovice a postoupili na mistrovství republiky v Přerově kde družstvo obsadilo 12.místo. Družstvo nad 35 let bylo v Rozseči 2., v Petrově 3., a v Letovicích 2.. Naši mladí členi ( Musil M.,Dokoupil M, Leinveber T. a Jeřábek L.) se zúčastnily závodů ve stovkách o pohár Velk. kozla v Turnově a Kamenci a soutěží v Brně a Bludově. Většinou obsazovali 30 – 60 místo. Podstatně lépe si vedl Roháč M který v celkovém hodnocení závodů Velk.kozla obsadil 2.místo.Družstvo dorostu obsadilo 1.místo v okresním kole v Benešově a v krajském kole v Hodoníně skončio na 2.místě. 5.7. zemřel br. Alois Daněk. Sbor zasahoval při 12 požárech a 15 technických zásazích.

foto: Účast při rekordu v Předměstí
Účast při rekordu v Předměstí
foto: Členi kteří soutěžili za Velké Opatovice
Členi kteří souěžili za Velké Opatovice
foto: Krajské kolo dorostu(Hodonín)
Krajské kolo dorostu(Hodonín)

V roce 2009 a to 30.1. bylo zařazeno do výjezdu nové dopravní vozidlo IVECO DA 1Z.Další novinkou ve výzbroji zásahové jednotky se stal přetlakový ventilátor PAPIN a kalové čerpadlo HERON.Z ropočtu byl také zakoupen přívěsný vozík za Iveco na který jsme si zakoupili plachtu.Na jaře jsme dokončili opravu lavic a stolů a tato činnost nás stála 100 tisíc.V měsíci dubnu jsme podnikli zájezd do městského divadla v Brně na muzikál Bídníci. V měsících květnu až červenci pořádáme pravidelné akce a zábavy abychom navýšíli stav financí v naší pokladně.Všechny zábavy se vydařili a tak se můžeme v srpnu vydat na vodácký zájezd na řeku Vltavu. 22.8.zajišťuje zásahová jednotka požární dozor při tankové bitvě.Druhý den pak pořádáme soutěž mužů nad 35 let o putovní pohár SDH Letovice. 29.8.pomáháme při festivalu 3+1 na Koupališti a zajišťujeme prodej občerstvení.V měsících září a říjnu opět pořádáme pravidelné akce a mimo to byla provedena oprava hydrofonu(otryskání a nastříkání jednotlivých dílů).V měsíci listopadu jsme s pomocí jeřábu provedli skácení jedle před zbrojnicí a jasanu v areálu zbrojnice. V měsíci prosinci byla provedena vyměna zbývajících dřevěných oken ve zbrojnici za plastová.Dne 3.12. převzal v Brně br.Bohatec P. pamětní list z rukou ministra obrany p.Bartáka a hejtmana kraje p Haška.Toto ocenění bylo uděleno za pomoc při živelných pohromách v roce 2009. Soutěžní družstvo obsadilo v pož.sportu 2.místo v okrsku a 5.místo v okresním kole.Výraznějšího úspěchu dosahli na soutěži v Kladorubech kde obsadli 1.místo.Družstvo nad 35 let bylo v Rozseči na 3.místě a stejné umístnění dosáhlo i v Letovicích. Úspěchu dosáhl dorostenec Leinveber Tomáš který v okresním kole jednotlivců obsadil 1.místo, v kraji 2.místo a na mistrovství republiky 18.místo.Dobrých výsledků dosahovali Musil M.,Dokoupil M.,Leinveber T. a Jeřábek L. při závodech ve stovkách. Úspěchy našeho člena Roháče M.je složité vyjmenovat a tak jen to nejvýznamnější a to je asi 1.místo na hasičské olympiádě v Ostravě za reprezentační výběr ČR SHČMS. V tomto roce zemřela sestra Ilová E. a br. Vrána P. Sbor zasahoval u 8 požárů a 26 technických pomocí.

foto: Předávání pamětních listů
Předávání pamětních listů
foto: Společné foto
Společné foto

Areál hasičské zrojnice v roce 2009.

foto: Areál zbronice od vchodu
Areál zbrojnice od vchodu
foto: Srub
Srub
foto: Místo pro posezení
Místo pro posezení
foto: Pohled na zbrojnici
Pohled na zbrojnici

Pravidelné akce SDH Letovice konané v posledních letech

Cvičení – každé pondělí
Výborová schůze – každý měsíc
Leden:
výroční valná hromada, sportovní dopoledne v hale ZŠ, výlet na běžkách
Únor:
hasičský ples, sportovní dopoledne v hale ZŠ
Březen:
lyžařský zájezd do Jeseníků, sportovní dopoledne v hale ZŠ, brigáda v areálu
Duben:
sběr železného šrotu, technické prohlídky vozidel, brigáda v areálu, výcvik s dýchací technikou, členská schůze, pálení čarodějnic
Květen:
oslavy osvobození, mše za zemřelé členy, floriánské trhy –občerstvení, okrsková soutěž, brigády v areálu
Červen:
taneční zábava, koncert dechových hudeb, den otevřených dveří pro mat.školy, účast na soutěžích
Červenec:
předpouťová zábava, brigády v areálu, účast na soutěžích a námětových cvičeních
Srpen:
brigáda v areálu, účast na soutěžích a námětových cvičeních, taneční zábava, soutěž mužů nad 35 let o pohár SDH Letovice, pomoc při festivalu 3+1
Září:
zájezd, posezení ve srubu pro členy
Říjen:
brigáda v areálu
Listopad:
brigáda – úklid areálu
Prosinec:
mikulášská nadílka

Informační tabulka SDH Letovice

Vysvětlivky:

BZJ - počet hodin věnovaných výcviku,školením,zásahům,technice, soutěžím a pod.

BKSA- počet hodin věnovaných kulturním a spol. akcím, brigádám a pod.

NC - počet námětových cvičení

P - počet požárů

TZ - počet tech. zásahů a pomocí

PP - planné poplachy

PM - počet mužů

PŽ - počet žen

PD - počet dorostenců

PMH - počet mladých hasičů

HSPS - hasičské soutěľe v pož. sportu, liga a pod.

HSMH - hasičské soutěže mladých hasičů

HSD - hasičské soutěže dorostu

HS35 - hasičské soutěže mužů nad 35 let

S100 - soutěže v běhu na 100m s př. ( Pohár Velk.kozla)

 

ROK BZJ BKSA NS P TZ PP PM PD PMH HSPS HSMH HSD HS35 S100
1990 3667 5385 2 17 1 - 73 31 11 17 3 2 1 - -
1991 2710 3727 2 3 4 - 71 25 10 17 3 2 1 - -
1992 1642 3759 1 21 5 - 73 21 12 16 3 2 1 - -
1993 2090 2457 2 13 9 - 73 20 9 16 3 2 1 - -
1994 1707 2581 4 13 6 2 71 18 8 12 3 2 1 - -
1995 1811 4139 5 11 12 2 73 18 14 16 3 2 2 - -
1996 2191 3456 6 13 22 1 74 18 11 14 3 1 1 - -
1997 4888 4430 14 16 23 5 76 18 4 20 3 1 - - -
1998 2895 4745 12 7 9 4 73 20 2 17 2 2 - - -
1999 3140 4815 14 11 6 2 73 22 2 21 10 2 - 3 -
2000 2979 5308 10 8 12 1 71 22 8 14 11 2 - 3 -
2001 2744 4538 12 5 6 - 74 21 6 17 6 5 - 2 -
2002 4354 4587 16 10 16 1 73 21 5 22 2 5 - 3 -
2003 2968 4108 13 10 8 1 71 22 3 23 3 4 - 3 -
2004 2584 3781 15 10 3 1 71 23 3 21 2 2 - 2 -
2005 2808 4171 10 13 10 - 68 23 5 20 3 2 - 3 -
2006 3427 3542 11 9 12 3 71 23 6 14 5 3 - 3 -
2007 3268 4949 7 10 8 - 72 24 6 20 2 2 1 3 -
2008 3171 4899 12 12 15 1 71 24 6 16 5 4 2 3 4
2009 3171 4899 12 12 15 1 71 24 6 16 5 4 2 3 4

Představitelé sboru od jeho založení

Starostové

Synek K.1898 – 1899
Milím Vilém1900 – 1907
Vašíček Al.1908 – 1920
Petr Josef1921 – 1938
Pleváč Jeňko1939 – 1954
Chábek Miroslav1955 – 1956
Cvrkal Stanislav1957 – 1959
Krejčí Josef1963 – 1977
Hoder Karel1978 – 1985
Leinveber Rudolf1986 – 1996
Loukota Leopold1997 – dosud

Velitelé

Wunder J.1870 - ?
Širůček P.? - 1882
Biach Mořic1883 – 1884
Biegner Josef1885 – 1886
Biach Mořic1887 – 1894
Synek Al.1894 – 1895
Milím Vilém1896 – 1899
Petr Josef1900 – 1905
Milím Vilém1906 – 1907
Petr Josef1908 – 1915
Vašíček Al.1916 – 1918
Petr Josef1919 – 1920
Volšan Josef1921 – 1925
Pleváč Jeňko1926 – 1938
Hladil Alois1939 – 1954
Chábek Miroslav1955 – 1958
Hladil Alois1959 – 1960
Procházka Miroslav1961 – 1962
Kocourek Vlastimil1963 – 1964
Chábek Miroslav1965 – 1969
Měšťan Stanislav1970 – 1990
Bohatec Pavel1991 – 1996
Pala Pavel1997 - 2008
Leinveber Martin2009 - dosud

Jednatelé

Roth Em.1882 – 1883
Kretz Fr.1884 – 1885
Tenora Fr.1885 – 1886
Milím Vilém1887 – 1896
Krejčí Josef st.1897 – 1909
Jaroš Fr.1910 – 1911
Jozífek Fr.1912 – 1915
Pleváč Jeňko1916 – 1918
Jozífek Fr.1919 – 1926
Lepka Jan1927 – 1930
Saliterník A.1931 – 1933
Hladil Alois1934 – 1938
Juránek J.1939 – 1952
Hoder Karel1953 – 1957
Braun Karel1958 – 1977
Pleska Alois1978 – 1982
Loukota Leopold1983 – 1996
Dokoupil Petr1997 - dosud

Seznam použitých pramenů

Hasičská kronika z roku 1898
Výpisky z kroniky rodiny Hönigovy z Letovic
Zápisky br. Jeňko Pleváče
Výpisky z kroniky Občanské záložny v Letovicích
Požární řád městečka Letovic
Zápisy z výborových a členských schůzí
Vzpomínky pamětníků
Fotografický materiál SDH Letovice
2011, Martin Dokoupil